Tách số ra khỏi chuỗi trong Excel

Hãy cùng Osuai tìm hiểu về Tách số ra khỏi chuỗi trong Excel

Trong quá trình làm việc với Excel mình có gặp một số trường hợp yêu cầu tách chỉ lấy phần số trong 1 chuỗi cho trước, nay đăng bài này chia sẻ với các bạn cách làm này. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách tách số từ chuỗi cho trước trong Excel.

Có 2 cách tách số:

Trường hợp 1: Tách số từ chuỗi và lấy giá trị dương.

Trường hợp 2: Tách số từ chuỗi và lấy cả giá trị âm và dương.

1. Tách số từ chuỗi và lấy giá trị dương

Bước 1: Mở File Excel cần tách số -> Nhấn tổ hợp phím Alt + F11-> cửa sổ VBA xuất hiện -> Vào tab Insert -> Module.

Module

Bước 2: Tại cửa sổ lệnh nhập đoạn Code sau:

Nhập code

 Function ExtractNumber(rCell As Range) Dim lCount As Long Dim sText As String Dim lNum As String sText = rCell For lCount = Len(sText) To 1 Step -1 If IsNumeric(Mid(sText, lCount, 1)) Then lNum = Mid(sText, lCount, 1) & lNum End If Next lCount ExtractNumber = CLng(lNum) End Function 

Chú ý: Bạn ghi nhớ tên hàm này nhé vì khi trở về File Excel phải sử dụng tới nó.

Có thể bạn quan tâm:  Trích xuất nội dung Excel thành dạng ảnh

Bước 3: Sau khi nhập xong kích chọn Save (do chứa macro nên khi lưu hiển thị hộp thoại thông báo bạn cứ chọn OK nhé) -> Quay trở lại File Excel tìm đến hàm như hình vẽ:

ExtractNumber

Bước 4: Copy công thức cho các ô còn lại có kết quả sau:

Kết quả

2. Tách số từ chuỗi và lấy cả giá trị âm và dương

Bước 1: Mở File Excel cần tách số -> Nhấn tổ hợp phím Alt + F11 -> cửa sổ VBA xuất hiện -> Vào tab Insert -> Module.

Module 2

Bước 2: Tại cửa sổ lệnh nhập đoạn Code sau:

Nhập Code 2

 Private Function SuperTrim(TheStr As String) Dim Temp As String, DoubleSpase As String DoubleSpase = Chr(32) & Chr(32) Temp = Trim(TheStr) Temp = Replace(Temp, DoubleSpase, Chr(32)) Do Until InStr(Temp, DoubleSpase) = 0 Temp = Replace(Temp, DoubleSpase, Chr(32)) Loop SuperTrim = Temp End Function  Public Function Tach_So(strText As String) Dim strText_1 As String Dim subText() As String, so() As Double Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer, m As Integer strText = SuperTrim(strText) subText = Split(strText, " ") For i = 0 To UBound(subText) For j = 1 To Len(subText(i)) k = 0 If IsNumeric(Mid(subText(i), j, 1)) _ Or (Mid(subText(i), j, 1) = "-" And IsNumeric(Mid(subText(i), j + 1, 1))) Then k = j Exit For End If Next j If k 0 Then m = m + 1 strText_1 = Val(Mid(subText(i), k)) ReDim Preserve so(1 To m) As Double so(m) = strText_1 End If Next i If index > 0 And index 

Chú ý: Ghi nhớ tên hàm ""Tach_so()".

Bước 3: Kích chọn Save bạn cứ chọn OK nhé. Quay trở lại file Excel chọn hàm Tach_so() như hình vẽ:

Chọn hàm

Bước 4: Hàm Tach_so() chỉ có 1 tham số là vị tí ô cần tách.

Vị trí ô cần tách

Bước 5: Copy công thức cho các ô còn lại ta có kết quả:

Kết quả 2

Như vậy tách được cả giá trị âm và dương. Và dấu âm ở vị trí đầu tiên của ô đều lấy được.

Chú ý: Các hàm trên chỉ áp dụng với dãy chứa 1 chuỗi kí tự số liền nhau. Trường hợp dữ liệu là nhiều chuỗi kí tự số khác nhau cách nhau bởi những kí tự chữ cái thì giá trị trả về là chuỗi kí tự số đầu tiên.

Chúc các bạn thành công!

Tags: Tách số ra khỏi chuỗi trong Excel, Tách số ra khỏi chuỗi trong Excel, Tách số ra khỏi chuỗi trong Excel