Shell là gì? – osuairportpart150.com

Cùng với osuairportpart150.com tìm hiểu về Shell là gì? – osuairportpart150.com

Shell là một môi trường trong đó chúng ta với thể chạy những lệnh, những chương trình và Shell script. với những phiên bản khác nhau của Shell, mà chỉ khác nhau từ phiên bản của nền tảng sử dụng. Mỗi phiên bản của Shell với bộ thiết lập những lệnh và hàm được thừa nhận riêng của nó.

Shell cung cấp cho bạn một giao diện với hệ thống Unix. Nó thu thập input từ bạn và chạy những chương trình trên cơ sở đầu vào đó. lúc một chương trình hoàn thành, nó hiển thị kết quả (output) của chương trình đó.

Dòng nhắc lệnh Shell trong Unix/Linux

Dòng nhắc lệnh, $, được thông báo bởi Shell. Trong lúc dòng nhắc được hiển thị, bạn với thể nhập một lệnh.

Shell đọc đầu vào bạn nhập sau lúc bạn nhấn Enter. Nó xác định lệnh mà bạn muốn chạy bởi nhìn vào từ lần thứ nhất trong phần nhập của bạn. Một từ là một tập hợp ko gián đoạn của những ký tự. những khoảng trống và tab phân cách những từ.

Dưới đây là một ví dụ đơn thuần của lệnh date mà hiển thị ngày và thời gian hiện tại:

$date
Thu Jun 25 08:30:19 MST 2009

Bạn với thể tùy chỉnh dòng nhắc lệnh của mình bằng cách sử dụng biến môi trường PS1 được giải thích trong chương Môi trường làm việc.

Có thể bạn quan tâm:  KOL là gì? Làm thế nào để trở thành một KOL?

những kiểu Shell trong Unix/Linux

Trong Unix với hai kiểu Shell chính:

  1. Kiểu Bourne Shell. Nếu bạn đang sử dụng một Bourne Shell, dòng nhăc lệnh mặc định là ký tự $.
  2. Kiểu C Shell. Nếu bạn đang sử dụng kiểu C Shell, dòng nhắc mặc định là ký tự %.

Trong kiểu Bourne Shell lại với những kiểu phụ khác như sau:

Bourne Shell (sh)

Korn Shell (ksh)

Bourne Again Shell ( bash)

POSIX Shell ( sh)

Trong kiểu C Shell với những kiểu phụ khác:

C Shell (csh)

TENEX/TOPS C Shell ( tcsh)

những Unix Shell lần thứ nhất được ghi vào giữa thập kỷ 1970 bởi Stephen R. Bourne trong lúc ông ta đang làm việc tại phòng thử nghiệm AT&T Bell Labs ở New Jersey.

Bourne Shell là Shell lần thứ nhất xuất hiện trên hệ thống Unix, vì thế nó được kể tới như là “the Shell”.

Bourne Shell thường được cài đặt như là /bin/sh trên hầu hết những phiên bản Unix. Vì nguyên nhân này, nó là Shell được mua để viết script dử dụng trên những phiên bản khác nhau của Unix.

Trong chương này, chúng ta kể tới hầu hết những khái niệm Shell trên cơ sở Bourne Shell.

Shell Scripts trong Unix/Linux

Khái niệm cơ bản của một Shell script là một danh sách những lệnh, mà được liệt kê theo thứ tự thi hành. Một Shell script tốt sẽ với những lời bình (comment), đứng trước bởi dấu #, miêu tả những bước.

với những kiểm tra điều kiện, như giá trị A lớn hơn giá trị B, những loop cho phép chúng ta xử lý một lượng lớn dữ liệu, những file để đọc và lưu giữ dữ liệu và những biến để đọc và lưu giữ liệu, và script với thể bao gồm những hàm.

Có thể bạn quan tâm:  Chương trình Wininit.exe là gì và tại sao nó luôn hoạt động

Shell script và những hàm đều được thông dịch. Điều này với nghĩa là chúng ko được biên dịch.

Chúng ta chuẩn bị viết nhiều script trong những phần hướng dẫn tiếp theo. Nó với thể là một file văn bản đơn thuần trong đó chúng ta đặt tất cả những lệnh và một số cấu trúc cần thiết mà nói cho môi trường Shell về mẫu gì được làm và lúc nào được thực hiện.

Ví dụ về script trong Unix/Linux

Giả sử chúng ta tạo một test.sh. Ghi nhớ rằng tất cả những script nên với đuôi tăng thêm .sh. Trước lúc bạn thêm bất kỳ mẫu gì tới script của bạn, bạn cần báo hệ thống rằng một Shell script chuẩn bị được bắt đầu. Việc này được thực hiện bằng cách sử dụng cấu trúc shebang. Ví dụ:

#!/bin/sh

Lệnh này nói cho hệ thống rằng những lệnh theo sau được chạy bởi Bourne Shell. Nó được gọi là một shebang bởi vì ký hiệu # được gọi là một hash và ký hiệu ! được gọi là một bang.

Để tạo một script chứa những lệnh này, lần thứ nhất bạn đặt dòng shebang và sau đó thêm những lệnh:

#!/bin/bash
pwd
ls

những lời bình Shell trong Unix/Linux

Bạn với thể đặt những Shell Comment trong script như sau:

#!/bin/bash

# Author : Zara Ali
# Copyright (c) Tutorialspoint.com
# Script follows here:
pwd
ls

ngay lúc này bạn lưu nội dung trên và làm cho script này chạy như sau:

$chmod +x test.sh

Bầy giờ bạn với một Shell script của mình sẵn sàng để chạy như sau:

$./test.sh

Điều này tạo ra kết quả sau:

/home/amrood
index.jsp  unix-basic_utilities.jsp  unix-directories.jsp  
test.sh    unix-communication.jsp    unix-environment.jsp

Ghi chú: Để chạy bất cứ chương trình nào của bạn với trong thư mục hiện tại, bạn nên chạy bằng cách sử dụng ./program_name

Có thể bạn quan tâm:  QWERTY là gì? - osuairportpart150.com

Shell script tăng thêm trong Unix/Linux

Shell script với một vài cấu trúc được yêu cầu mà nói cho môi trường Shell về điều gì để làm và lúc nào thực hiện nó. Tất nhiên, hầu hết script ở đây phức tạp hơn những script đã giới thiệu ở trên.

Shell là một tiếng nói của một dân tộc chương trình thực sự, đầy đủ với những biến, những cấu trúc điều khiển và… Dù nó với phức tạp bao nhiêu, thì tuy nhiên, nó vẫn chỉ là một danh sách lệnh được thực thi một cách liên tục.

những script sau sử dụng lệnh read mà nhận đầu vào từ bàn phím và gán giá trị cho nó với biến PERSON và cuối cùng in nó trên biến STDOUT.

#!/bin/sh

# Author : Zara Ali
# Copyright (c) Tutorialspoint.com
# Script follows here:

echo "What is your name?"
read PERSON
echo "Hello, $PERSON"

Dưới đây là chạy mẫu của script trên:

$./test.sh
What is your name?
Zara Ali
Hello, Zara Ali
$

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Trình soạn thảo vi trong Unix/Linux

Bài tiếp: Sử dụng những biến trong Shell

Nguồn: Shell là gì? – osuairportpart150.com ; Shell là gì? – osuairportpart150.com