Hàm PERCENTILE.EXC – Hàm trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi, với k nằm trong khoảng từ 0 tới 1 trong Excel

Hãy cùng Osuai tìm hiểu về Hàm PERCENTILE.EXC – Hàm trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi, với k nằm trong khoảng từ 0 tới 1 trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm PERCENTILE.EXC – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm PERCENTILE.EXC - Hàm trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi, với k nằm trong khoảng từ 0 tới 1 trong Excel

Mô tả: Hàm trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi với k nằm trong phạm vi từ 0 tới 1, không bao gồm giá trị 0 và 1.

Cú pháp: PERCENTILE.EXC(array,k)

Trong đó:

array: Mảng hoặc phạm vi dữ liệu cần xác định phân vị, là tham số bắt buộc.

Có thể bạn quan tâm:  Ẩn/hiện thanh công thức (Formula Bar) trong Excel

k: Giá trị phân vị trong phạm vi từ 0 tới 1 bao gồm cả 0 và 1, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu giá trị mảng array trống -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu giá trị k không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!.

Nếu k ≤ 0 hoặc k ≥ 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu k không phải là bội số của 1/(n – 1) -> hàm nội suy để xác định giá trị phân vị thứ k.

– Hàm PERCENTILE.EXC sẽ nội suy khi giá trị phân vị trả về nằm giữa 2 giá trị trong mảng. Trường hợp hàm không thể nội suy -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Có thể bạn quan tâm:  Hàm SECOND - Hàm trả về phần giây của 1 giá trị thời gian trong Excel

Ví dụ:

Tìm giá trị của phân vị 0.56 trong tập dữ liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tìm giá trị của phân vị 0.56 trong tập dữ liệu trong bảng

Tại ô cần tính nhập công thức: =PERCENTILE.EXC(E6:K6,3)

Tại ô cần tính nhập công thức =PERCENTILE.EXC(E6:K6,3)

– Nhấn Enter -> giá trị của phân vị 0.56 trong tập dữ liệu trong tập dữ liệu là:

Kết quả giá trị của phân vị 056 trong tập dữ liệu trong tập dữ liệu

– Trường hợp giá trị phân vị k = 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp giá trị phân vị k = 0 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Trường hợp giá trị phân vị k > 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp giá trị phân vị k ><noscript><img src=

Tags: Hàm PERCENTILE.EXC – Hàm trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi, với k nằm trong khoảng từ 0 tới 1 trong Excel, Hàm PERCENTILE.EXC – Hàm trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi, với k nằm trong khoảng từ 0 tới 1 trong Excel, Hàm PERCENTILE.EXC – Hàm trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi, với k nằm trong khoảng từ 0 tới 1 trong Excel